Inštitút Aurela Stodolu
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Žilinská univerzita

Inštitút Aurela Stodolu (IAS) je vzdelávacie a vedeckovýskumné pracovisko Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Zabezpečuje  univerzitné štúdium v študijných programoch 'Komunikačné a informačné technológie' a 'Elektrotechnológie a materiály'.

    IAS rieši vedecké projekty  v problematike fotoelektrokatalytických procesov pre produkciu vodíka a výskum polovodičovo-dielektrických systémov pre fotovoltaické aplikácie (formovanie a analýza vlastností tenkovrstvových polovodičových štruktúr pre konverziu energie slnečného žiarenia). Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium komponent fyzickej vrstvy optických sietí  a oblasť analýzy vplyvu nelineárnych javov na optický komunikačný systém. Laboratóriá IAS sú vybavené   zariadeniami na experimentálne vyšetrovanie fotokatalytických procesov, mikroštruktúry rozhraní polovodičových systémov (SPM) a na analýzu ich elektrických a optických vlastností.  

Vedecká práca je úzko naviazaná na dlhoročnú spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied a viacerými slovenskými a zahraničnými univerzitami.  IAS pravidelne spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu 'Applied Physics of Condensed Matter',  v spolupráci s FÚ SAV medzinárodné konferencie 'Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science', 'Solid State surfaces and Interfaces' a konferenciu  'Alternatívne zdroje energie'. IAS sa zapája aj do ďalších medzinárodných vedeckých pojujatí a rozvíja spoluprácu s výskumnými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. 

 

Vyučovanie

Na Inštitúte Aurela Stodolu je akreditovaný študijný progam 'Komunikačné a informačné techológie'. Je to moderný študijný program zameraný na problematiku komunikácií a informačných technológií (počítačové siete, komunikačné a informačné systémy, databázy, programovacie jazyky, digitálne spracovanie signálov).

 

Vedecký výskum

Na Inštitúte Aurela Stodolu boli úspešne riešené vedecké projekty v niekoľkých oblastiach:

  • polovodičovo-dielektrické systémy (multivrstvové štruktúry na báze Si, pasivácia nábojových stavov, optimalizácia mikroštruktúry, elektrických a optických vlastností)
  • nelieárne optické javy v optovláknovom komunikačnom systéme (teoretické modelovanie degradácie optického impulzu v dôsledku pôsobenia nelieárnych efektov vyšších rádov).

V týchto oblastiach IAS získal rad gratových projektov v systéme EU, medzinárodných a národných grantových schém.

V súčasnosti prebieha na IAS riešenie grantového projektu zameraného na fotokatalytické procesy rozkladu vody v systéme polovodič-elektrolyt pre produkciu zeleného vodíka ako ťažiskového programu pre riešenie energetických potrieb spoločnosti.

 

Využívanie internetových zdrojov pre štúdium a vedeckú prácu

Na pracovisku je vybudovaná počítačová sieť ktorá umožňuje zamestnancom IAS a študentom pripojenie na internet a intranetové stránky jednotlivých zložiek univerzity.