Informácie o možnosti štúdia v akademickom roku 2021-2022

Štúdium na Fakulte Elektrotechniky a Informačných Technológií Žilinskej univerzity je trojstupňové. Formy a dĺžka štúdia sú:

1. stupeň - bakalárske štúdium - Bc. (3 roky, externá forma bakalárskeho štúdia - 4 roky)
2. stupeň - inžinierske štúdium - Ing. (2 roky)
3. stupeň - doktorandské štúdium - PhD. (3 roky)

Každá z uvedených foriem predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním podľa platných pravidiel, ktoré je ukončené obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou. Štúdium na vyššom stupni je podmienené úspešným ukončením štúdia na nižšom stupni a splnením ďalších podmienok, ktoré určuje fakulta. Študijné programy FEIT ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované.

Na Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa v akademickom roku 2020-2021 otvára študijný program

 

Komunikačné a informačné technológie

v študijnom odbore Informatika
 

Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity. Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude prihlásený dostatočný počet uchádzačov. Výberové konanie pre Inštitút Aurela Stodolu sa bude konať v priestoroch IAS v Liptovskom Mikuláši.

Informácie o študijných programoch FEIT