Progress in Applied Surface, Interface
and Thin Film Science 2021

 

The main goal of the conference is to contribute to new knowledge in surface, interface, ultra-thin films and very-thin films science of inorganic and organic materials by the most rapid interactive manner - by direct communication among scientists of corresponding research fields. The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related procedures, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects. The conference range spreads, from physical point of view, from fundamental research done on sub-atomic and quantum level to production of devices built on new physical principles. The conference topics include also presentation of principally new devices in following fields: solar cells, liquid crystal displays, high-temperature superconductivity, and sensors. During the event, special attention will be given to evaluation of scientific and technical quality of works prepared by PhD students, to deep ecological meaning of solar cell energy production, and to exhibitions of companies.

 

Hlavným cieľom konferencie je prispieť k novým poznatkom vo vede o povrchoch, rozhraniach, ultratenkých a veľmi tenkých vrstvách anorganických a organických materiálov najrýchlejším interaktívnym spôsobom - priamou komunikáciou medzi vedcami príslušných oblastí výskumu. Témy konferencie pokrývajú vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a výkon postupov súvisiacich s povrchmi, tenkými vrstvami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum. Aktuálne výsledky sú aplikované pri vývoji nových  zariadení pre analýzy elektrických, optických a mikroštruktúrnych vlastností s atómovým rozlíšením.   Medzi témy konferencie patrí aj prezentácia zásadne nových zariadení v oblastiach slnečné články, displeje, vysokoteplotná supravodivosť a senzory. Osobitná pozornosť sa počas podujatia venuje hodnoteniu  kvality vedeckej práce doktorantov,  ekologickému významu produkcie energie pomocou slnečných článkov a spolupráci s firmami.

 

 

                            Konferencie organizované IAS