Laboratóriá


Laboratórium polovodičových systémov

 • Výskum vlastností mikroštruktúry rozhraní tenkovrstvových systémov
 • Formovanie nanoštruktúr pre optické aplikácie
 • Procesy pasivácie poruchových stavov
 • Výskum distribúcie nábojových stavov, I-V, C-V
Image
Mikroštruktúra rozhrania s atómovým rozlíšením (3 x 3 nm)
Image
Pasivácia defektných stavov

 

Laboratórium optických metód

 • Výskum optických vlastností  multivrstvových systémov
 • UV-VIS spektrofotometria
 • Spektrálna elipsometria
 • Metódy Ramanovského rozptylu
 • FTIR spektroskopia
Image
Analýza spektrálnej reflektancie

Laboratórium chemickej syntézy

Výroba tenkých vrstiev a ich charakterizácia za účelom výskumu premeny elektrickej energie na vodík a iné uhľovodíky. Najdôležitejším zariadením je potenciostat-galvanostat Biologic SP-150 umožňujúci vyrábať vrstvy pokovovaním a tiež merať účinnosť premeny slnečnej energie na vodík vo fotoelektrochemickom článku. Laboratórium je vybavené zakladným chemickým vybavením, chemickými látkami, technickým plynom (argón) a digestorom pre prácu s prchavými látkami.

Lab chem syntézy
Laboratórium chemickej syntézy

Publikácie:

 • Cendula P., Mayer M. T., Luo J., Grätzel M.: Elucidation of Photovoltage Origin and Charge Transport in Cu2O Heterojunctions for Solar Energy Conversion. Sustainable Energy Fuels 2019, 3 (10), 2633–2641. https://doi.org/10.1039/C9SE00385A.
 • Jurečka S., Sahoo P. P., Cendula P.: Microstructure and Optical Properties of Copper Oxide Thin Films for the Pec Applications. In ADEPT 2019; EDIS, 2019; pp 277–280.

Laboratórium analytických metód

 

Projekt 1:  Uskladnenie slnečnej energie do obnoviteľných palív a batérií

Zdroj financovania:  Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia MŠVVaŠ SR

V rámci projektu bolo vybudované nové fotoelektrochemické laboratórium, ktoré umožňuje vyrábať a charakterizovať elektródy pre využitie slnečnej energie na produkciu vodíka. Projekt umožnil pritiahnuť naspäť na Slovensko zo zahraničia Mgr. Petra Čendulu, PhD. experta na túto výskumnú oblasť, a vytvoriť novú výskumnú skupinu pre obnoviteľné palivá, ktorá využíva existujúce a nové technické a experimentálne vybavenie realizované v tomto projekte. Táto výskumná problematika významne dopĺňa riešené okruhy Žilinskej univerzity v oblasti dopravy, elektromobility a elektroenergetiky.

 

Výsledky:

 • Vybudovanie fotoelektrochemického laboratória
 • Vysvetlenie rozdielneho fotonapätia fotokatódy TiO2-Ga2O3-Cu2O oproti TiO2-ZnO-Cu2O
 • Identifikácia limitujúceho mechanizmu termionického prenosu náboja cez vnútorné rozhranie
 • Analytický a počítačový model meraní fotoelektrochemickej impedancie

Publikácie

 • Cendula P., Mayer M. T., Luo J., Grätzel M.: Elucidation of Photovoltage Origin and Charge Transport in Cu2O Heterojunctions for Solar Energy Conversion. Sustainable Energy Fuels 2019, 3 (10), 2633–2641. https://doi.org/10.1039/C9SE00385A.
 • Cendula P., Sahoo P. P., Cibira G., Simon P.: Analytical Model for Photocurrent–Voltage and Impedance Response of Illuminated Semiconductor/Electrolyte Interface under Small Voltage Bias. J. Phys. Chem. C 2020, 124 (2), 1269–1276. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b07244.
Image
Pásová štruktúra polovodičovej fotokatódy