.

.

.

Tézy štátnych skúšok KIT 2022

.

.

.

Otázky SDS 2022

——————————————————————————————————————–

 1. Vysvetlite základnú terminológiu v oblasti prepínania paketov.
 2. Vysvetlite základnú topológiu siete datového centra.
 3. Popíšte pojem západo-východnej a severo-južnej prevádzky v datovom centre.
 4. Vysvetlite požiadavky vedúce k vytváraniu novej koncepcie správay siete.
 5. Definujte pojem softwarovo definovanej siete a jej charakteristiky.
 6. Vysvetlite základné funkcie riadiacej, manažmentskej a datovej roviny tradičného prepínača.
 7. Vysvetlite softwarové smerovanie a premostenie.
 8. Vysvetlite pojem a funkcie smerovacích tabuliek.
 9. Popíšte štruktúru a funkcie idealizovaného prepínača súčasných sietí.
 10. Popíšte historický vývoj sieťovej funkcionality z pohľadu SW a HW riešenia.
 11. Popíšte pojem nezávislosť a autonómia v sieťových zariadeniach.
 12. Popíšte vlastnosti protokolu STP.
 13. Popíšte smerovanie v protokole SBP (Shortest Path Bridging).
 14. Popíšte vlastnosti protokolov pre smerovanie v tretej vrstve.
 15. Popíšte základnú požiadavku siete SDN na zjednodušenie sieťových zariadení a presun riadenia mimo zariadenia.
 16. Popíšte základné požiadavky vedúce k nutnosti SDN sietí.
 17. Vysvetlite a porovnajte spojenia Peer-To-Peer, LAN, premostené siete a routované siete.
 18. Popíšte koncepty Orchestration a Vitrualization Manager.
 19. Vysvetlite pojem TOK v koncepte Orchestration.
 20. Vysvetlite koncept OpenFlow.
 21. Popíšte súvislosti virtualizácie siete a SDS.
 22. Bližšie vysvetlite základné charakteristiky SDN: separácia rovín, zjednodušené riadenie, virtualizácia a otvorenosť.
 23. Vysvetlite prácu SDS na konceptuálnej úrovni.
 24. Vysvetlite vlastnosti a funkciu pojmu ‚tabuľka toku‘ v zariadení SDS.
 25. Popíšte funkcie softvérového zariadenia SDN.
 26. Popíšte funkcie hardvérového zariadenia SDN.
 27. Popíšte rozhrania riadiacej jednoty SDn.
 28. Vysvetlite princíp a možnosti aplikácií SDS (API).
 29. Vysvetlite princíp SDS cez API na úrovni politiky.
 30. Vysvetlite vytvorenie SDS cez prekrývanie sietí na báza hypervízora.
 31. Vysvetlite virtualizáciu sieťových funkcií (NFV).
 32. Vysvetlite súvislosť Open SDS a NFV.
 33. Popíšte virtualizáciu nasledovných sieťových funkcií: 1. vyvažovanie záťaže servera, 2. firewall, 3. Intrusion Detection Syatem.
 34. Vysvetlite (definujte) pojem cloud.
 35. Popíšte základné pojmy cludovej technológie (IT zdroj, spotrebiteľ, škálovanie, služba, riziko, atp).
 36. Popíšte roly a interakcie v modeloch kategorizácie cloudov a služieb.
 37. Vysvetlite základné modely poskytovania cloudu: IaaS, PaaS, SaaS.
 38. Popíšte základné modely nasadzovania cloudu (verejný Cloud., …Hybridný Cloud).
 39. Popíšte základné architektúry cloudov (architektúra distribúcie pracovného zaťaženia, architektúra dynamickej škálovateľnosti a ďalšie).