Vitajte na stránkach Inštitútu Aurela Stodolu


Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity


 

V akademickom roku 2022-2023 prebieha na IAS vedecký výskum v oblastiach materiálov pre fotoelektrokatalytické procesy produkcie vodíka rozkladom molekúl vody a výskum v oblasti optických komunikačných sietí. Obidve výskumné oblasti sa riešia v niekoľkých grantových projektoch v spolupráci viacerých výskumných pracovísk s  finančnou podporou grantových  agentúr.

 

 

ITMS 313011V334

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnost ných komponent dopravných prostriedkov

 

APVV-20-0528

Novel semiconductors and catalysts for production of green hydrogen  

 

UNIZA 17108

Nové polovodiče pre výrobu vodíka zo slnečnej energie s vyššou účinnosťou a životnosťou

 

VEGA 1/0113/22

Hybridné fotonické senzorické systémy pre "big data" komunikácie

 

VEGA 1/0588/22

Výskum systému využívajúceho informácie o polohe pre zabezpečenie QoE (Quality of Experience) v sieťach 5. generácie a "beyond"5G  

Dôležité oznamy

Podávanie prihlášok

18. mája 2021
Termín podávania prihlášok je predĺžený do 31.05.2020. V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou.Potvrdenie strednou školou a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára predloží uchádzač dodatočne pri
Čítať ďalej »

Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra

18. mája 2021
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu
Čítať ďalej »

Zmena Akademického kalendára v období COVID

17. mája 2021
V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité
Čítať ďalej »
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Inštitút Aurela Stodolu
Komenského 843
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:  +421 41 513 1483

49°05,020' N , 19°37,466' E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX